Huishoudelijk reglement

BIJLAGE CAMPINGREGLEMENT : ALGEMENE VOORWAARDEN


1. TOEGANGSBEPALINGEN

Voor de toegang, het zich installeren en verblijven op de camping moet men de toestemming van de eigenaar, dan wel zijn vervanger hebben. De campingbeheerder is verplicht te waken over de voorzieningen en de openbare orde op de camping, evenals het toezien op de naleving van dit reglement. Een verblijf op de camping houdt in dat men het campingreglement accepteert en zich er ook aan houdt. Niemand kan wonen op de camping.


2. FORMALITEITEN

Minderjarigen zonder begeleiding van hun ouders worden alleen op het terrein toegelaten met een door hun ouders ondertekende verklaring. Op grond van artikel R. 611-35, moet de klant bij aankomst zijn identiteitspapieren kunnen tonen en een individueel fiche invullen. Hierop moet vermeldt staan:

  1. Voor- en achternaam
  2. Geboortedatum en -plaats
  3. De nationaliteit
  4. Adres

Kinderen onder de 15 jaar moeten worden aangemeld op het fiche van een van de ouders.


3. HET INSTALLEREN VAN DE KAMPEERUITRUSTING

De tent, camper of de caravan en al het bijbehorende materiaal mag alleen op de door de campingbeheerder (of zijn vervanger) aangewezen staanplaats worden geïnstalleerd.


4. RECEPTIE

In het hoogseizoen geopend van 9.00 tot 12.00 uur en 14.00 tot 19.00 uur.

Bij de receptie kan men informatie krijgen over alle faciliteiten die de camping biedt, de mogelijkheden om levensmiddelen te kopen, de activiteiten die georganiseerd worden, de toeristische attracties in de omgeving en kan men terecht voor nuttige adressen. Hier hebben gasten ook de mogelijkheid hun klacht te uiten.


5. INZAGE

Deze algemene voorwaarden zijn ter inzage aan de ingang van de camping en liggen bij de receptie. Zij worden afgegeven aan elke klant die daarom vraagt. Voor geclassificeerde campingterreinen dient de categorie met de vermelding toerisme of recreatie en het aantal accommodaties worden weergegeven.
De prijzen van de verschillende diensten en de voorwaarden dienen duidelijke vermeld te zijn bij de receptie.


6. VERTREKPROCEDURE

De kampeerders wordt verzocht hun vertrek één dag van tevoren bij de receptie te melden. De kampeerders die ’s morgens voor de openingstijd van de receptie willen vertrekken, moeten de dag daarvoor afrekenen.


7. GELUIDSOVERLAST

De kampeerders wordt verzocht geluidsoverlast zo veel mogelijk te voorkomen. Stem het volume van geluidsdragers hierop af. Het dichtslaan van autoportieren en de kofferbak dient zo zacht mogelijk te gebeuren. Honden en andere meegenomen huisdieren mogen nooit vrij rondlopen. Ze mogen niet door de eigenaar op de camping achtergelaten worden, ook niet opgesloten wanneer de eigenaar van de camping af gaat. Om de rust van alle klanten te garanderen, verplicht de directie tijdens bepaalde tijden complete rust op het campingterrein.

Tussen 22:00 uur ’s avonds en 7:00 uur ’s morgens dient het stil te zijn op de camping!


8. BEZOEKERS

Na toestemming van de campingbeheerder (of zijn vervanger) gekregen te hebben, mogen bezoekers worden toegelaten op het terrein. De ontvangende kampeerder is voor zijn bezoekers verantwoordelijk.
De kampeerder kan zijn bezoekers bij de receptie verwelkomen. De voorzieningen en diensten zijn toegankelijk voor bezoekers. Echter, een financiële bijdrage kan gevraagd worden aan de bezoeker. Dit tarief staat op de tariefoverzichten bij de ingang van de camping en aan de receptie vermeld.
Auto’s van bezoekers zijn niet toegestaan op het terrein.


9. VERKEER EN PARKEREN

Op het campingterrein geldt een maximum snelheid van 10 km per uur. Verkeer is toegestaan tussen 7.00 uur en 22.00 uur.

Autorijden is alleen toegestaan door kampeerders die op het terrein verblijven. Parkeren is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plaatsen en op de eigen staanplaats en mag het overige verkeer niet belemmeren of het installeren van nieuwe campinggasten hinderen.


10. ONDERHOUD EN AANBLIK VAN HET TERREIN

De kampeerder is zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van zijn campingplaats en van de camping in het algemeen. Het is verboden vuil water op de grond of in de goten weg te gooien. De caravaneigenaars zijn verplicht hun afvalwater te legen op de daarvoor aangewezen plaatsen.
Volgens de Europese wet die van kracht is met betrekking tot het scheiden afval, dient u uw afval naar de afvalcontainers te brengen. Diverse containers staan tot uw beschikking. Het wassen van wasgoed is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde wasbakken.
De was kan eventueel opgehangen worden aan de gemeenschappelijke waslijnen, als deze aanwezig zijn. Het ophangen van de was aan droogrekjes op de eigen staanplaats is toegestaan tot 10.00 uur, mits het de buren niet hindert. Waslijnen mogen nooit aan bomen worden bevestigd.
Met de beplanting van het terrein moet met respect omgegaan worden. Zo is het verboden spijkers in bomen te slaan, takken af te breken of iets te planten. Het is tevens verboden zelf de staanplaats af te bakenen of om in de grond te graven. Elke beschadiging aan planten, omheining, terrein of andere voorzieningen is voor rekening van de kampeerder. De staanplaats die men na gebruik weer verlaat, moet achtergelaten worden in de staat waarin deze betrokken is.


11. VEILIGHEID

a. Brand

Open vuur (hout, kolen, etc.) is ten strengste verboden. Kooktoestellen moeten goed functioneren en mogen niet onder gevaarlijke omstandigheden gebruikt worden.
In geval van brand moet men altijd meteen de directie waarschuwen. De brandblussers staan in dit geval tot eenieders beschikking. Bij de receptie is een EHBO-doos te vinden.

b. Diefstal

De directie heeft de algemene verantwoordelijkheid voor het toezicht op het terrein evenals voor eigendommen van kampeerders die aan de receptie zijn afgegeven. De kampeerder is zelf verantwoordelijk voor zijn eigendommen en wordt geacht de aanwezigheid van verdachte personen direct aan de beheerder te melden.
Hoewel het terrein bewaakt wordt, wordt de kampeerders verzocht de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen ter beveiliging van hun eigendommen.


12. SPORT EN SPEL

Spelen die anderen hinderen zijn niet toegestaan in de nabijheid van de voorzieningen die de camping biedt, in de recreatieve ruimten en in de sanitaire ruimten.
Kinderen moeten tijdens sport en spel altijd onder toezicht van hun ouders staan.


13. STALLEN

Men kan alleen met toestemming van de campingbeheerder en op de door hem aangewezen plaats, materiaal onbeheerd op het terrein achterlaten. Deze service is tegen betaling.


14. OVERTREDING VAN HET REGLEMENT

Als een kampeerder het verblijf van anderen verstoort of de voorschriften van het campingreglement niet respecteert, kan de campingbeheerder (of zijn vervanger) hem mondeling of, indien hij dit nodig acht, schriftelijk waarschuwen en verzoeken de overlast te staken.
In geval van ernstige of herhaalde overtreding van het campingreglement en nadat de campingbeheerder (of zijn vervanger) de overtreder heeft gewaarschuwd, kan de campingbeheerder het contract met hem opzeggen en hem de toegang tot het terrein ontzeggen.


FIJNE VAKANTIE !

error: Content is protected !!